බ්ලොග් අඩවි 931 කට පිවිසීමට හැකි පියගැට පෙළක ඇරඹුම . . . . !

ඔබේ පහසුව වෙනුවෙන් පැරණි බ්ලොග් (ඇන්ටිකස්) කාණ්ඩ තුනක් යටතේ වර්ග කර දැක්වීමට අදහස් කරණ්නෙමු. අවුරුදු 1 - 3 අතර, 4 - 6 හා 7 - 11 අතර යනුවෙන් එම කාණ්ඩ වෙන් කරණු ලබයි. මේ සඳහා දැනට අපගේ තාක්ෂණ කණ්ඩායම් කටයුතු කරණා බැවින් පැරණි බ්ලොග් ලැයිස්තු කියැවීමේදී කිසියම් අපහසු තාවයක් වෙතොත් සමාවන්න!

2. බ්ලොග් සඟරා

6. එන්න මගේ ප්‍රිය මිතුරෝ (නැවුම් බ්ලොග් නිර්මාණ)

Thursday, 28 October 2021

මෙරට සියළු බ්ලොග් එක් වහලක් යටතට ගෙන එන්නට ගන්නා වෑයම . . . !

මේක තාම පර්යේශණ මට්ටමේ තියෙන සින්ඩියක්.

මේක තාම පර්යේශණ මට්ටමේ තියෙන සින්ඩියක්; නිසාම ඉදිරියේ මෙම කොලමයන් හෝ මාතෘකා හා ගොනු වෙනස් විය හැකියි.

මේ පිළිබඳව ඔබගේ වටිනා අදහස් අප වෙත එවන්න.

ඒ සඳහා ක්‍රම තුනක් තියෙනවා.

1. මේ පෝස්ටුවට දාන කමෙන්ටුවක් ලෙස.

2. පහල ඇති පෝරමය පුරවා.

3. පහත ඇති ඊ ලිපිනය හරහා.

sandhakadapahana@gmail.com